Sjećanje na početak

Mirko Todorić, prof., Novigradsko proljeće ‘92.

Novigradsko proljeće je škola stvaralaštva djece i mladeži u jezično-umjetničkom području. Nastalo je u svrsi poticanja darovitih učenika za izražavanje riječju, gestom, slikom, zvukom i pokretom, u uvjetima mentorske nastave radioničkoga tipa. Osnivači Škole temeljili su svoje pretpostavke na mogućnosti ostvarivanja načela korelacije, integracije i vertikalnoga slijeda u jezično-umjetničkom području, koja su načela bila utemeljena u inovirane programe hrvatskoga jezika, likovne i glazbene kulture pred dvadesetak godina. Hoteći ostvariti spomenuta načela u redovitoj nastavi, nastavnici (oni najzahtjevniji) su nailazili na nerješive teškoće, u prvom redu, s razloga što za takav rad nisu bili izobraženi na nastavničkim učilištima, a nedostajala je i priručna, poglavito, metodička literatura. Nije se u to vrijeme formirala timska nastava, koja je temelj na kojemu bi se narečena načela mogla ostvarivati.

Potaknuti privlačnošću spomenutih, programom naznačenih sugestija, odlučili smo, jedna grupa nastavnika i nekoliko prosvjetnih savjetnika u tadašnjem Zavodu za unapređivanje obrazovanja iz Rijeke (1974. g.) osnovati instituciju darovitih učenika i kreativnih nastavnika, s nakanom ostvarivanja načela koleracije, integracije i vertikalnoga slijeda. Locirali smo tu instituciju u Novalji, na otoku Pagu, odredili nastavnike za rad s darovitim učenicima identificiranim po nastavnikovoj prosudbi. Liatopad u Novalji, kako se naša institucija zvala, postao je poznat u cijeloj Hrvatskoj, naravno u školskim krugovima. Nije omogućeno ostvarivanje jubilarnog XV. listopada u Novalji. Petnaestu godinu Škole stvaralašrva obilježili smo u Novigradu, sada pod naslovom Novigradsko proljeće. Novigradsko proljeće utemeljeno na metodologiji učvršćenoj dugotrajnim i strpljivim radom u Novalji, u tri godine koliko se Škola održala u Novigradu, polučilo je sjajne rezultate. Unijelo je i znatne inovacije: komunikaciju u radionicama na trima jezicima (hrvatski, talijanski i slovenski), istraživanje baštine zavičaja, nekoliko novih radionica, a novina je i to da dio polaznika uključenih u Novigradsko proljeće dolazi iz Republike Slovenije. Novigradsko proljeće postalo je svojevrsno učilište i učenicima i njihovim učiteljima.

Škola stvaralaštva "Novigradsko proljeće"

Organizatori

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Agencija za odgoj i obrazovanje

Priređivač

Osnovna škola | Scuola elementare Rivarela
Novigrad | Cittanova

Emonijska 4
52 466 Novigrad