Novigradsko proljeće – novi početak

Margarita Vrbanović

Novi početak
Odlukom ministrice prosvjete i športa od 1997. g., Škola stvaralaštva Novigradsko proljeće ulazi u sustav hrvatskoga školstva kao redoviti godišnji projekt pouke i podrške u radu i stvaralaštvu darovitih učenika i učitelja Republike Hrvatske. Županijski uredi za porosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu preuzimaju zadaću prikupljanja i prvog odabira sposobnijih i darovitih učenika i učitelja u izvannastavnim aktivnostima jezično-glazbeno-plesnoga i likovnoga izraza u osnovnim školama, a kasnije povremeno i u srednjim školama. Prema broju škola u županijama napravljena je tablica s brojem učenika i učitelja koliko ih može primiti Škola stvaralaštva glede prostornih i inih mogućnosti.

Skrb za sposobniju djecu
Prema Programu Škole stvaralaštva, koji je učinjen u Ministarstvu, krenulo se u sustavnije otkrivanje, na neki način i praćenje sposobnijih i darovitih učenika u školama, a u suradnji sa županijskim prosvjetnim uredima, što je i bila namjera Ministarstva prosvjete i športa, kako bi se potaklo mjesnu i županijsku upravu da se počne odgovornije skrbiti za sposobnije učenike i razmišljati o njihovom budućem udjelu u općem dobru.

novigradskoproljece4

 

Dragocjeni učitelji
U Školi stvaralaštva posebno je zanimanje usmjereno na rad s učiteljima hospitantima. Učitelj je poslije obitelji najvažnija osoba u oblikovalju mladoga čovjeka i njegovoga svjetonazora i zato se u Školi stvaralaštva rad s učiteljima ostvaruje tako da se promiče komunikacijska kultura, slobodan stvaralački rad, korelacija područja i suradnja s učenicima i kolegama drugih aktivnosti, zajedničko druženje i radost doživljaja u svim sadržajima Novigradskoga proljeća. To je put stjecanja navike neopterećenoga, slobodnoga, poštivajućega i duhovitoga druženja i rada učenika međusobno te učenika, učitelja i voditelja (mentora).

Kreativni mentori
Odabir mentora – voditelja radionica, temelji se na iskustvu rada s djecom, na prepoznatljivoj vrsnosti i kreativnosti te na postignutom ugledu u struci. Voditelji su veoma važni u sveukupnom radu Škole stvaralaštva jer su njihova vrsnost, otvorenost, sposobnost prihvaćanja svakoga učenika, učitelja i svake situacije, spremnost da sudionicima Škole budu na raspolaganju i izvan radioničkoga rada, upravo oni čimbenici koji Školu stvaralaštva čine privlačnom, zanimljivom i poželjnom. Svatko tko jednom osjeti taj stvaralački naboj, slobodu vlastitoga stvaralačkoga čina i da je pritom prihvaćen i stručno vrednovan u radionici i pred zajednicom jednako sposobnih i darovitih, želi obnoviti i produžiti svoje stvaralačko nadahnuće, rad samostalo i s drugima, želi upiti duh Škole. Učitelji hospitanti ubrzo zamijete različitosti ove škole od rada i života u redovnoj školi i u zanosu se opredjeljuju za primjenu metodičkoga instrumentarija Novigradskoga proljeća u redovnoj nastavi.

novigradskoproljece2

 

Dodatni programi
Bogatstvo i raznovrsnost dodatnih programa tijekom dana i u večernjim satima uvijek su novi poticaj učenicima i učiteljima kako se pripremaju, vode, nadahnuto i zanimljivo predstavljaju gledateljstvu raznovrsni programi te kako i oni manje zanimljivi mogu postati zanimljivi. To je, zapravo, poticaj učiteljima kako da s učenicima učine njihove školske, gradske, obljetničke i druge priredbe sadržajno vrijednima, osmišljenima i na višoj estetsko-umjetničkoj razini.

Ustroj Škole stvaralaštva
Školom upravlja Upravni odbor, a u provedbi plana i programa pomažu Programski odbor, Odbor za osiguranje materijalnih sredstava i Organizacijski odbor i svi oni imaju svoje zadaće i godišnje podnose izvješća ministru prosvjete i športa. Skupina psihologa za praćenje rada i napretka učenika i hospitanata te obradu podataka ima zadaću da suvremenim metodama i testovima ispita sudionike Škole, zabilježi postignuća, da surađuje s voditeljima radionica i podnese izvješće za svakoga učenika i hospitanta kao mišljenje i preporuku. Članove svih odbora kao i skupine za praćenje rada i napretka te voditelje radionica, predlaže Upravni odbor svake godine ministru prosvjete na potvrđivanje. Ministru se dostavlja financijski plan i izvješće o cjelokupnom radu Škole stvaralaštva.

Sudionici Novigradskoga proljeća
U Školi stvaralaštva mogu sudjelovati učenici od V. do VIII. razreda koji su u svojoj školi prošli postupak identifikacije za određeno područje, koji su se istaknuli kao sposobniji i daroviti, koji su svoje sposobnosti pokazali u izvananastavnim aktivnostima (jezična, glazbena, likovna, plesna, dramska, novinarska družina), sudjelovali na nekoj razini Lidrana, zapaženo sudjelovali na školskim i drugim kulturnim susretima, priredbama, izložbama i dr., te učenici srednjih škola koji su ranije sudjelovali na Novigradskom proljeću, ako postoje uvjeti za ostvarivanje programa. U svakoj radionici može sudjelovati do 5 hospitanata. Učitelje predlaže njihova matična škola ako pokazuju zanimanje za stručno usavršavanje u određenom području, ako vode određenu družinu izvannastavne aktivnosti te prosvjetno tijelo mjesne i županijske uprave.

novigradskoproljece3

 

Radionice
Program se ostvaruje u radionicama za riječ, zvuk, sliku i ples od jedne do četiri godine, a program obuhvaća 25% teorijskoga znanja i 75% neposrednog stvaralačkog rada pod stručnim vodstvom. Svaka radionica ima voditelja. Radi se prema dnevnom izvedbenom programu od 9,00 do 13,00 i od 16,00 do 19,00 sati. Učenici i hospitanti dobivaju svjedodžbe/potvrde za svaku godinu pohađanja Škole stvaralaštva. Ostvaraji sudionika Novigradskoga proljeća prolaze stručnu prosudbu te mogu biti predstavljeni skupno ili pojedinačno, u zatvorenom ili otvorenom prostoru. Moguća je i zajednička predstava svih radionica. Znatiželjnim posjetiteljima moguće je svakodnevno vidjeti što i kako radi Škola stvaralaštva.

Smještaj i prijava Sudionici Škole stvaralaštva smješteni su u hotelu. Prijava sa životopisom učenika i učitelja dostavlja se s potrebnom dokumentacijom za određenu radionicu Školi stvaralaštva Novigradsko proljeće, a prijavu šalju prosvjetni uredi prema obrascima. Odabire se do 200 učenika i do 50 učitelja.

novigradskoproljece5

Škola stvaralaštva "Novigradsko proljeće"

Organizatori

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Agencija za odgoj i obrazovanje

Priređivač

Osnovna škola | Scuola elementare Rivarela
Novigrad | Cittanova

Emonijska 4
52 466 Novigrad